فراخوان‌های مناقصه و مزایده

آگهی واگذاری سه  قطعه زمین شهرداری

آگهی واگذاری سه قطعه زمین شهرداری

مزایده شماره مزایده :     2863    مورخ :      1401/09/14       تجدید آگهی  –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (الف) صورتجلسه شماره  118 مورخ  1401/5/18 ، مصوبه (ب)صورتجلسه  شماره  140 مورخ 1401/7/26 و مصوبه الف صورتجلسه شاره 105 مورخ 1401/04/14 شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده […]

ادامه مطلب
آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

مزایده شماره مزایده :    2436    مورخ :      1401/08/11      مرحله اول  –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (ب)  صورتجلسه  شماره  140 مورخ  1401/07/26  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح زیر از […]

ادامه مطلب
آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

مزایده شماره مزایده :     2421     مورخ :   1401/08/09   تجدید آگهی  –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (الف)  صورتجلسه  شماره  118 مورخ  1401/5/18  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک   قطعه زمین به شرح زیر از طریق […]

ادامه مطلب
آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

مزایده شماره مزایده :     2086     مورخ :   1401/07/06    مرحله  دوم  –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (الف )  صورتجلسه  شماره  118 مورخ  1401/5/18  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح زیر از […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

آگهی مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

مزایده شماره مزایده :      1770     مورخ :      1401/06/05       مرحله اول  –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (الف)  صورتجلسه  شماره  118 مورخ  1401/5/18  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح زیر از […]

ادامه مطلب
آگهی  مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری و توسعه  فضای سبز سطح شهر استهبان

آگهی مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر استهبان

آگهی مناقصه شماره مناقصه : 1735  مورخ 1401/06/05       مرحله: سوم  – نوبت اول موضوع:واگذاری پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه  فضای سبز سطح شهر استهبان مناقصه گذار  :                               شهرداری استهبان شهرداری استهبان در نظر دارد باستناد مصوبه ( ب) صورتجلسه شماره 5/249 مورخ 1401/03/21 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه احیاء، […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده واگذاری ، حفظ و نگهداری جایگاه CNG شهرداری استهبان

آگهی مزایده واگذاری ، حفظ و نگهداری جایگاه CNG شهرداری استهبان

آگهی  مزایده شماره مزایده :  1651   مورخ:     1401/05/25    مرحله :دوم –   نوبت اول موضوع واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (الف) صورتجلسه شماره 102 مورخ  1401/4/20  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری ، بهره داری، حفظ و نگهداری جایگاه […]

ادامه مطلب
اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری

اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری

اصلاحیه پیرو  آگهی  مناقصه  شماره  12154 مورخ  1401/5/10 موضوع واگذاری  پروژه  حفظ  و نگهداری  و توسعه  فضای  سبز و امور  خدمات  شهری – اداری –  آتش  نشانی و …  بدلیل  تعطیلات  رسمی  تاسوعا  و عاشورای  حسینی  و …  آخرین  مهلت  تحویل  پاکات  به  دبیرخانه  شهرداری به  تاریخ  1401/5/24 و بازگشایی  تاریخ 1401/5/25 تغییر واصلاح  گردید […]

ادامه مطلب
آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی  شهرداری

آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

مزایده شماره مزایده :   1499   مورخ :  1401/03/21  مرحله دوم    –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (ج)  صورتجلسه  شماره  99 مورخ  1401/03/21   شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک   قطعه زمین به شرح زیر از طریق […]

ادامه مطلب