پاکسازی ورودی باغات انجیر توسط شهرداری

fه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ؛مهندس جوکار گفت باتوجه به مطالبه شهروندان عزیز و دغدغه مند علی رغم اینکه طبق قانون پاکسازی خارج از حریم از وظایف شهرداری نیست اما در راستای زشتی زدایی ورعایت بهداشت محیط و سیمای ورودی شهر یک بار دیگر توسط نیروهای خدوم شهرداری پاکسازی گردید، ایشان ضمن تشکر از باغداران که رعایت می‌کنند از سایر عزیزان نیز خواهشمند ایم اقدام به پخش و رها سازی زباله در ورودی باغات نکنند.