مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG استهبان

آگهی  مزایده

شماره مزایده : 1351   مورخ:   1401/4/28        مرحله : اول-   نوبت اول

موضوع

واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبه (الف) صورتجلسه شماره 102 مورخ  1401/4/20  شورای محترم اسلامی شهر استهبان .

شرح مزایده:

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری ، بهره داری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG

واقع در بلوار امام رضا(ع) بمدت یکسال و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 270/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به امور قراردادها واقع در خیابان امام خمینی (ره) ، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد تا پایان وقت اداری روزسه شنبه 1401/5/18 و آخرین مهلت تحویل پاکتها و پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 1401/5/20  می‌باشدو بازگشایی اسناد نیز روز شنبه مورخ 1401/05/22  صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

1-واریز مبلغ  63/000/000 ریال به شماره حساب 0109542683008 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناسی .

2- ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به مبلغ 162/000/000 ریال به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان یا ارائه ضمانت نامه بانکی

3 – در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-تحویل پاکتهای الف-ب- ج الزامی است.

5-داشتن صلاحیت و سوابق لازم در موضوع مطرح شده به منظور شرکت در مزایده الزامی است.

6- عدم ممنوعیت قرارداد و تاییده از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی الزامی است.

5 – شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

6 – به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده ، خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7 – سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.