هرس درختان بلوار علی «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان در راستای زیبا سازی ، هرس درختان بلوار امام علی «ع» ورودی شهر هم اکنون در حال اجراست.