نهضت آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر همچنان ادامه دارد

نهضت آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر همچنان ادامه دارد

بهسازی کوچه های فرعی خیابان صنعت

اجرای کانیو ، زیرسازی و آسفالت