نهضت آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر همچنان ادامه دارد.

نهضت آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر همچنان ادامه دارد.

بهسازی شهرک امام حسن مجتبی (ع)

اجرای جدول ، کانیو ، زیرسازی و آسفالت