نصب تابلوهای مزین به نام شهداء

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان نصب تابلوهای مزین به نام شهداء در سطح شهر هم اکنون در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.