نرخ کرایه دفاتر آژانس تلفنی استهبان

نرخ کرایه دفاتر آژانس تلفنی استهبان

بر اساس مصوبه شماره ۱۴۹۱/۶ شورای محترم اسلامی شهر استهبان در سال ۱۴۰۳