نرخ کرایه تاکسی شهری استهبان

نرخ کرایه تاکسی شهری استهبان

بر اساس مصوبه شماره ۱۴۹۱/۶ شورای محترم اسلامی شهر استهبان در سال ۱۴۰۳