مهندس رضا پرچمی

مهندس عمران و کارشناس ارشد مدیریت ساخت و پروژه

سوابق اجرایی:

ناظر فنی روستایی بنیاد مسکن

طراح دفتر خدمات فنی و مهندسی بنیاد

کارگردان فیلم مستند قاضی شرع شرق فارس شهید شیخ احمد فقیهی(ره)

کارگردان برنامه طنز رعد ۸۰

مربی برتر کشوری و استانی سازمان فنی و حرفه ای در رشته ساختمان

استاد دانشکده فنی امام حسین (ع)

عضو نظام مهندسی فارس و ناظر فنی نظام مهندسی

ناظر مقیم دانشگاه دولتی و ساختمان حوزه علمیه

۲۰ سال سابقه نظارت و طراحی

مدیر عامل شرکت مواد شوینده DND

مدیر انجمن استادکاران و کارگران ساختمان شهرستان

مدیر عامل موسسه خیرین بیمارستان شهرستان

عضو شورای چهارم و پنجم با بالاترین آرا در شهر استهبان

رئیس شورای شهرستان و رئیس شورای اسلامی شهر استهبان در دور پنجم هر کدام یک سال

نماینده شورا در دوره چهارم و پنجم در کمسیون ماده ۱۰۰ از سال ۱۳۹۲

نماینده شورا در دور چهارم در کمسیون ماده ۸

نماینده شورا در دور چهارم در کمسیون ماده ۵۵

خزانه دار شورا در دور دوره چارم

عضو کمسیون معماری – شهرسازی و عمران شورا و شهرداری دوره چهارم

عضو کمسیون برنامه و بدوجه شورا در دور چهارم

عضو کمسیون حمل و نقل شورا و نماینده شورا در کمیته ترافیک

عضو هیات مشمولین کفایت بدوی در وزه نظام وظیفه در دور چهارم

مسئول پژوهش دانشکده فنی امام حسین (ع) سال ۱۳۹۵

عضو کمسیون بازنگری طرح تفضیلی دور چهارم

مدیر کارگاه  قطعات بتن ساج