زیرسازی و تسطیح شهرک امام حسن مجتبی «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان زیر سازی و تسطیح کوچه های شهرک امام مجتبی«ع»  هم اکنون در حال انجام است.