دیدار مردمی با شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ امروز صبح دیدار مردمی با شهردار به منظور خدمت حضوری و چهره به چهره با مردم، جهت بررسی مسائل و مشکلات مراجعه کنندگان با حضور شهردار و کارشناسان در محل شهرداری برگزار گردید .

دوشنبه مورخ 28 آذرماه 1401