دیدار شهردار با رئیس ورزش و جوانان شهرستان استهبان

دیدار مهندس جوکار با رئیس ورزش و جوانان جناب آقای ایزدی ، اعضای محترم  ورزش همگانی و پیشکسوتان ورزش شهرستان استهبان در خصوص اهمیت دادن به امر ورزش و جوانان  شهرستان استهبان