دیدار شهردار با رئیس اداره دارایی شهرستان استهبان

دیدار مهندس جوکار با رئیس اداره دارایی جناب آقای رسولی در خصوص تعیین قیمت منطقه بندی دارایی در سال 1402 و تعامل  و همبستگی بیشتر بین شهرداری و دارایی