دیدار شهردار با اعضای محترم اتاق اصناف شهر استهبان

دیدار مهندس جوکار با اعضای محترم اتاق اصناف شهر استهبان در خصوص ساماندهی  مشاغل سیار  و  رفع سد معبر بازار اصلی شهر، همکاری و هماهنگی جهت صدور پروانه کسب