خبرِ خوب مهندس جوکار به شهروندان

ضوابط تشویقی در بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری

« بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور»

۱- اعطای یک تا دو طبقه تشویقی با توجه به موقعیت و شرایط ملک
۲ – کاهش ضریب تامین پارکنیگ و تسهیل در ضوابط پارکنیگ
۳ – امکان پیشروی و افزایش سطح اشغال با توجه به موقعیت و شرایط ملک
۴ – تخفیف در عوارض پروانه ساخت
۵ – اعطای بسته های تشویقی در خصوص تجمیع پلاک های ریز دانه با مجاورین