خبرِ خوب مهندس جوکار به شهروندان

اصلاحیه برخی از ضوابط و مقررات طرح تفضیلی

۱ – اصلاح ضوابط ساخت و ساز در پهنه های مسکونی و تجاری و اعطای طبقات و تراکم ساختمانی با توجه به موقعیت و شرایط ملک « مساحت ملک، عرض گذر و … »
۲ – نحوه استقرار توده ساختمانی «اعیانی» در پهنه ی تجاری با رعایت حقوق مجاورین
۳ – اصلاح ضوابط مربوط به تفکیک قطعات مسکونی و تجاری
۴ – ضوابط تامین پارکینگ در پهنه های مختلط « تجاری، اداری ، خدماتی و مسکونی »
۵ – امکان پیشروی و افزایش سطح اشغال با توجه به موقعیت و شرایط ملک