حضور رئیس و اعضای شورای تامین شهرستان استهبان در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری

رئیس و اعضای شورای تامین شهرستان استهبان پس از دستور آغاز فرایند اخذ رای گیری در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، رأی خود را به صندوق انداختند.

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان استهبان