جناب آقای مهندس وحید ستاری شناس سرپرست شهرداری استهبان شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ،شورای محترم اسلامی شهر دوره ششم جناب آقای مهندس وحید ستاری شناس را بعنوان سرپرست شهرداری استهبان انتخاب نمودند .
شورای شهر ضمن انتخاب ایشان بعنوان سرپرست شهرداری برای ایشان آرزوی موفقیت و خدمت رسانی به مردم شریف و شهید پرور استهبان را نمودند .