جناب آقای مهندس مهدی قدسی سرپرست شهرداری استهبان شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛شورای محترم اسلامی دوره ششم جناب آقای مهندس مهدی قدسی را بعنوان سرپرست شهرداری استهبان انتخاب نمودند .

شورای شهر ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای مهندس ستاری شناس و همچنین برای جناب آقای مهندس قدسی آرزوی موفقیت در امر خدمت رسانی به مردم شریف و شهید پرور استهبان را نمودند .