تنظیف و پاکسازی معابر

تنظیف و پاکسازی معابر و آماده سازی محل عبور عزاداران حسینی توسط پرسنل خدوم شهرداری