تجلیل از کارگران خدوم شهرداری استهبان

تجلیل از کارگران خدوم شهرداری بمناسبت روز جهانی کار و کارگر اردیبهشت ماه 1403