برگزاری جلسه طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ جلسه ای با حضور معاونین محترم مدیر کل راه و شهرسازی، رئیس شورای اسلامی شهر، کارشناس شهرداری و مالکین بخش خصوصی با هدف تامین زمین در راستای طرح نهضت ملی مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار و توافقاتی دراین راستا حاصل شد.