برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان جلسه ستاد بحران شهرداری با حضور سرپرست شهرداری و اعضای ستاد بحران در دفتر کار شهردار تشکیل گردید.

در این جلسه هماهنگی بین نیروها ، همچنین بررسی نقاط حادثه خیز ، کمبودها و نیازهای واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

سه شنبه مورخ 17 آبانماه 1401