برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران در شهرداری استهبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان جلسه ستاد بحران شهرداری با حضور شهردار و اعضای ستاد بحران در دفتر کار شهردار تشکیل گردید.

در این جلسه به بررسی نقاط حادثه خیز ، هماهنگی بین نیروها، کمبودها و نیازهای واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه مورخ پنجم آذرماه 1401