برگزاری اولین جلسه کار گروه فنی و تفکیک در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان اول جلسه کارگروه فنی و تفکیکی شهرداری با حضور شهردار و کارشناسان محترم شهرداری در دفتر کار شهردار تشکیل گردید.