بررسی اراضی پیشنهادی مسکن ملی شهر استهبان

دیدار مهندس جوکار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با معاون عمرانی استاندار ی فارس دکتر  رضائی  و مدیر کل مسکن شهرسازی دکتر طالبان  در خصوص بررسی اراضی پیشنهادی مسکن ملی شهر استهبان