بازدید میدانی شهردار از کارخانه آسفالت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان مهندس جوکار بهمراه کارشناسان، از کارخانه آسفالت شهرداری بازدید نمودند.

در این بازدید آقای جوکار مسائل و مشکلات کارخانه و پیگیری در روند تولید آسفالت را مورد بررسی قرار دادند . همچنین وی اضافه کرد؛ کارخانه یکی از اساسی ترین نیازهای شهروندان و شهرداری یعنی آسفالت را برطرف نموده و کارآیی حداکثری آن می تواند عامل موثر و مهمی در توسعه شهر باشد.