بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی از مرکز فنی و حرفه ای استهبان