بازدید شهردار از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بازدید میدانی مهندس جوکار و کارشناسان واحد عمران از پروژه های عمرانی