بازدید شهردار از نقاط حادثه خیز

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بازدید میدانی شهردار به همراه فرماندهی محترم راهور شهرستان جناب سرهنگ رمضائیان و کارشناسان  واحد ترافیک و عمران از نقاط حادثه خیز سطح شهر بازدید و مقرر شد موارد جهت بررسی و تصویب در شورای ترافیک شهرستان ارائه گردد .