بازدید سرپرست شهرداری از پروژه های عمرانی

بازدید آقای مهندس ستاری شناس سرپرست شهرداری به همراه مسئولین محترم شهرداری از اجرای محوطه سازی پارک حاشیه ورودی مسکن مهر