بازدید دکتر جمشیدی مدیر کل دفتر فنی و هیئت همراه از پروژه های عمرانی

بازدید دکتر جمشیدی مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس و هیئت همراه از روند اجرایی پروژه های سطح شهر ، بازدید بافت های تاریخی و بررسی درخواست‌های متقاضیان در خصوص موارد فنی مطرح شده در جلسه کمیسیون ماده 5