بازدید از بافت تاریخی حمام حاج بابا میرزا معزی «حمام کزمان»

بازدید  آقای مهندس ستاری شناس سرپرست محترم شهرداری به همراه مسئول محترم اداره میراث فرهنگی جناب آقای عباس پور بمناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی از حمام تاریخی حاج بابا میزا معزی «حمام کزمان» جهت بررسی مسائل و مشکلات و تسریع در روند و تکمیل و محوطه سازی حمام کزمان