اعلام  عمومی  عوارض  و سایر  درآمدها و دستورالعمل های  شهرداری  استهبان  جهت  اجرا  در سال1402

موضوع:  اعلام  عمومی  عوارض  و سایر  درآمدها و دستورالعمل های  شهرداری  استهبان  جهت  اجرا در سال 1402

به  اطلاع  شهروندان  محترم  شهر  استهبان  می  رساند  در  راستای  اجرای  ماده 57 قانون  شهرداریها  و به  استناد  تبصره  3ماده 2 قانون  درآمد  پایدار  و هزینه شهرداری  ها  و دهیاری ها مصوب  سال 1401 و ماده  21 و27 دستورالعمل  اجرایی  شماره  203726 مورخ  1401/9/30 وزیر  محترم  کشور  بندهای 9 و16 و26 ماده  80 وماده  85 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی بند 26 ماده 55 ماده 74 قانون شهرداریها و همچنین مستند به ماده 30 آئین نامه مالی  شهرداری ها ، تعرفه  عوارض  و سایر  درآمدها  و دستورالعمل  شهرداری  استهبان  که  طی مصوبه (الف) صورتجلسه  شماره  176 مورخ  1401/11/08   شورای  اسلامی  شهر  استهبان  تصویب  و به  تأئید  کمیته  انطباق  مصوب  به  شماره  ص/1401/3334/5625   مورخ  1401/11/26   موضوع  ماده 90 قانون  تشکیلات  وظائف  و انتخابات  شوراهای  اسلامی  کشور  و انتخابات  شهرداران  و با  توجه  به  ماده  23 و27 دستورالعمل  اجرایی  وزیر  محترم  کشور  به  شماره  203726 مورخ  1401/9/30 رسیده  است  و همچنین  طی نامه  شماره  5/1351  مورخ  1401/11/26   شورای  اسلامی  شهر جهت  اجرا  از  سال  1402 به  شهرداری  استهبان  ابلاغ  شده  است  برای  اطلاع  عموم  شهروندان  و ذینفعان  آگهی  و اعلام  عمومی  می گردد  و شهروندان  محترم می توانند  جهت  کسب  اطلاع  بیشتر  به  سایت  (پورتال سازمانی) شهرداری استهبان  مراجعه  نمایند  .

                                                                                                                                  عبدالرحمان جوکار

                                                                                                                                      شهردار استهبان