اطلاعیه

اطلاعیه

نرخ سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ مصوبه شماره ۶۰۲/۶ مورخ هشتم شهریور ماه شورای اسلامی شهر استهبان