ادامه طرح پاک سازی و نظافت بلوار قائم

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ادامه طرح پاک سازی و نظافت پیاده رو بلوار قائم به همت واحد فضای سبز انجام شد.