ادامه اجرای رنگ آمیزی تک لبه های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بمنظور زیبا سازی فضای شهری ، رنگ آمیزی تک لبه های سطح شهر، هم اکنون در حال اجراست .