اخطار به کسبه های سطح شهر

اطلاعیه

اخطار به کسبه های سطح شهر

ضمن تشکر از کسبه محترم

مستند به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، در راستای رعایت مسائل بهداشتی و پیرو هماهنگی های انجام شده با دادستان محترم هرگونه پخش انجیر در معابر و پیاده روها و سد معبر و نیز عدم رعایت موارد بهداشتی در محل دپو خرید و فروش انجیر با خاطیان برابر مقررات برخورد و در صورت مشاهده جمع آوری خواهد شد .