اجرای موزائیک فرش پیاده رو خیابان توحید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان جهت  یکسان سازی و هم سطح نمودن پیاده رو خیابان توحید، موزائیک فرش پیاده رو هم اکنون درحال اجراست.