اجرای موزائیک فرش پیاده رو بلوار امام حسین«ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، در راستای یکسان سازی، هم سطح نمودن و زیبا سازی منظر شهری ، موزائیک فرش پیاده رو بلوار امام حسین «ع» هم اکنون درحال اجراست.