اجرای موزائیک فرش پیاده رو بلوار امام حسن مجتبی«ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان عملیات اجرای موزائیک فرش پیاده رو  بلوار امام حسن مجتبی «ع» جهت تسطیح و یکدست نمودن سطح پیاده رو هم اکنون در حال اجراست .