اجرای موزائیک فرش پیاده رو بلوار امام حسین «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان عملیات اجرای موزائیک فرش پیاده رو  بلوار امام حسین «ع»  جهت تسطیح و یکدست نمودن سطح پیاده رو هم اکنون در حال اجراست .