اجرای موزائیک فرش پیاده رو بلوار امام حسن مجتبی«ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان جهت  یکسان سازی و هم سطح نمودن پیاده رو بلوار امام حسن  مجتبی«ع» ، موزائیک فرش پیاده رو هم اکنون درحال اجراست.