اجرای محوطه سازی و پارک حاشیه ای ورودی مسکن مهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، عملیات عمرانی جهت زیباسازی و توسعه فضای شهری و ایجاد پارک حاشیه ای محوطه ورودی مسکن مهر هم اکنون درحال اجراست.