اجرای عملیات شستشوی و نظافت خیابان ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان شستشوی و نظافت خیابان ها ، معابر ، سطح شهر جهت حفظ پاکیزگی و نشاط شهروندان هم اکنون در حال اجراست.