اجرای عملیات شستشوی خیابان ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان شستشوی خیابان ها به منظور حذف آلودگی های محیطی، حفظ زیبایی های بصری و پاکیزگی مناظر شهری ، نشاط و بهداشت عمومی هم اکنون در حال اجراست.