اجرای عملیات بهسازی موزائیک فرش پیاده رو خیابان توحید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان عملیات بهسازی موزائیک فرش پیاده رو خیابان توحید جهت تسطیح و یکدست نمودن سطح پیاده رو هم اکنون در حال اجراست .