اجرای عملیات آسفالت خیابان سلمان از محل قیر بافت فرسوده