اجرای بتن ریزی پل ماشین رو شهرک امام حسن مجتبی (ع)

اجرای بتن ریزی پل ماشین رو شهرک امام حسن مجتبی (ع)